ผลงานวิจัย

งานวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2563

ผศ.ดร.วีระยุทธ ลาสงยาง

แนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานผู้ต้องขังในเรือนจำ

อาจารย์ ดร.นิโรธรี จุลเหลา

การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีอาชญาวิทยากับประมวลกฎหมายอาญาไทย

อาจารย์พรพรรษา คงประยูร

ปัญหาและผลกระทบจากการสร้างเขื่อนของประเทศจีน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเสนอของบประมาณทุนวิจัย

ทุนวิจัยคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนบริหารงานวิจัย

ในปีงบประมาณ 2561 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดทำแผนบริหารงานวิจัยออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 • วางแผนการดำเนินงานประจำปี

  เดือนกันยายน
 • วางแผนงบประมาณ
 • กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน
 • อ่านรานละเอียด
 • พิจารณาข้อเสนองานวิจัย

  เดือนกันยายน
 • ประชุมพิจารณาผลงานวิจัย
 • แบ่งสัดส่วนงบประมาณผลงานวิจัย
 • อ่านรานละเอียด
 • ประกาศผลการพิจารณา

  เดือนตุลาคม
 • ประกาศผล
 • แจ้งนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก
 • อ่านรานละเอียด
 • อนุมัติงบประมาณ

  เดือนตุลาคม
 • ทำสัญญา
 • อนุมัติงบประมาณร้อยละ 50 จากทุนวิจัย
 • อ่านรานละเอียด
 • ติดตาม/รายงานผล

  เดือนเมษายน
 • ติดตามความก้าวหน้า
 • อนุมัติงบประมาณทุนวิจัย ร้อยละ 30
 • อ่านรานละเอียด
 • ส่งเล่มวิจัย

  เดือนกรกฎาคม
 • พิจารณาผลงานวิจัย
 • อนุมัติงบประมาณทุนวิจัย ร้อยะ 20
 • อ่านรายละเอียด
 • สรุปผลการดำเนินงาน

  เดือนสิงหาคม
 • ประเมินผลตามวัตถุประสงค์
 • รายงานผลต่อคณะกรรมการคณะ
 • อ่านรานละเอียด

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารงานจัยคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อาจารย์ฉัตรวรินทร์ ภูวัชร์พิบูล

ประธานกรรมการ

คณบดีคณะนิติศาสตร์

อาจารย์ มานัส สมสวย

รองประธานกรรมการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แผนและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์อภิภัสร์ ปาสานะเก

กรรมการ

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ วัฒนธรรมและกิจการพิเศษ

อาจารย์ ดร.นิโรธรี จุลเหลา

กรรมการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพและกิจการนักศึกษา

ผศ.ประพาฬรัตน์ สุขดิษฐ์

กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์